Vyššie ceny za predaj prebytočnej elektriny od nového roka

Novo schválená vyhláška o pravidlách trhu s elektrickou energiou, hlavne fotovoltaickými panelmi, výrazne uľahčí a zvýhodní zdieľanie elektrickej energie v rámci obytných budov.
Jednou zo zmien je povinnosť prevádzkovateľa distribučnej siete prideliť tzv. výrobný EAN aj výrobcom bez licencie na výrobu elektriny.
EAN je osemnásťmiestny číselný kód, ktorý sa používa na identifikáciu miesta spotreby a existujú dva typy – EAN pre spotrebu a EAN pre výrobu. EAN spotreby sa vzťahuje na spotrebu elektriny z distribučnej siete. A výrobný EAN je určený na dodávku elektriny do distribučnej siete nezávisle od spotrebného EAN.
Ak má zákazník len odberný EAN, môže prebytky do siete predávať len tomu istému obchodníkovi, od ktorého elektrinu nakupuje. Potom mu ponúkne len pevnú kúpnu cenu, ktorá je oveľa nižšia ako súčasná cena.
Ak má klient oba EAN, môže si vybrať, od koho elektrinu nakúpi a komu predá prebytok do siete. S obchodníkom sa môže dohodnúť na pevnej cene za nákup elektriny a s iným obchodníkom na spotovej cene za nákup prebytku. Príjmy z predaja prebytočnej elektriny tak môžu byť rádovo vyššie.
Novým pravidlom je, že ak odberateľ (bez ohľadu na licenciu alebo inštalovaný výkon výrobne) požiada distribútora o registráciu výrobného EAN, distribútor musí vždy zaregistrovať odovzdávacie miesto.

Predajom prebytočnej elektriny za vyššiu cenu sa tak doba návratnosti celkovej investície do fotovoltaickej elektrárne výrazne skráti.

A ako potom?
Ak chcete získať výrobný kód EAN, obráťte sa na svojho distribútora, ktorý vám ho musí prideliť. Po jeho prijatí môžete porovnať ceny a nájsť nového obchodníka, ktorému môžete prebytok predať.